VOORSTELLING

Het kantoor Clavis Advocaten kwam tot stand in mei 2014 na toetreding van Mr. Jurgen van der Velden bij het voormalig advocatenkantoor van Mr. Tim Op de Beeck en Mr. Dimitri Laes. Het kantoor, gevestigd in het hart van Leuven, staat garant voor een dynamische aanpak door gedreven en ervaren advocaten in een persoonlijke en nauwe samenwerking met de klant. De dynamische kleinschaligheid van het kantoor is een bewuste keuze om het direct contact tussen klant en advocaat optimaal te verzekeren. Centraal hierbij staat de zoektocht naar een pragmatische oplossing, waarbij het voeren van een gerechtelijke procedure slechts één van de sleutels tot succes kan zijn. Het kantoor oriënteert u graag bij een eerste gesprek.

DOMEINEN

Het kantoor is gespecialiseerd in verschillende domeinen van het recht. In een aantal materies kan het kantoor rekenen op een jarenlange samenwerking met externe partners, teneinde de klant een multidisciplinaire dienstverlening te kunnen garanderen.

Strafrecht
Rechten van de Mens

Aansprakelijkheidsrecht
Verzekeringsrecht, Bouwrecht

Contractenrecht
Goederenrecht
Huurrecht

Verkeersrecht
Transportrecht

Vreemdelingenrecht
Internationaal Privaatrecht

Arbeidsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

Jeugdrecht

Bankrecht
Kredietrecht

Schadevergoeding

Invorderingen, Incasso, Beslagrecht, Ondernemingen in moeilijkheden, Insolventierecht, Handelsrecht

Vennootschapsrecht, Verenigingsrecht

Tim Op de Beeck

Tim Op de Beeck

Advocaat

• Licenciaat (Master) in de Rechten – K.U. Leuven 1995
• Advocaat aan de balie van Leuven sinds 1996
• Lid van de Raad van de Orde van de Balie te Leuven 2006 – 2012 en sinds 2013
• Directeur van de Stageschool aan de Balie te Leuven 2010 – 2012
• Docent Vreemdelingenrecht in de Stageschool aan de Balie te Leuven 2009 – 2012
• Docent Strafrecht in de Stageschool aan de Balie te Leuven sinds 2012
• Lid van de Commissie Vreemdelingenrecht bij de Orde van Vlaamse Balies sinds 1999
• Lid van de Commissie Strafrecht bij de Orde van Vlaamse Balies sinds 2011
• Plaatsvervangend lid-advocaat in de Probatiecommissie te Leuven sinds 2010
• Voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie te Leuven 2003 – 2005
• Stichtend lid advocatenkantoor Op de Beeck & Laes 2008
• Stichtend lid Clavis Advocaten 2014

Dimitri Laes

Dimitri Laes

Advocaat

• Licentiaat (Master) in de Rechten - U.I. Antwerpen 2002
• Advocaat aan de Balie van Leuven sinds 2002
• Bestuurslid en secretaris van de Conferentie van de Jonge Balie Leuven - 2004 tot 2011
• Postuniversitaire opleiding Curator - Vereffenaar - K.U.Leuven 2004
• Lid-Advocaat bij de Beroepscommissie Beteugeling Competitievervalsing Betaald Voetbal - K.B.V.B. 2010
• Geaccrediteerd Jeugdadvocaat sinds 2010
• Bijzondere opleiding Collectieve Schuldenregeling 2012-2013
• Bijzondere opleiding Bescherming Geesteszieken - 2014
• Geaccrediteerd advocaat strafrecht, houder getuigschrift “Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken” sinds 2015
• Co-auteur strafrecht bij Wolters Kluwer sinds 2017
• Plaatsvervangend Lid-Advocaat bij de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij te Leuven 2014 - 2016
• Plaatsvervangend Lid-Advocaat bij de Probatiecommissie te Leuven - 2014
• Stichtend lid Advocatenkantoor Op de Beeck & Laes - 2008 tot 2014
• Stichtend lid Clavis Advocaten 2014

Jurgen van der Velden

Jurgen van der Velden

Advocaat

• Licentiaat (Master) in de Rechten - K.U.Leuven 1999
• Aanvullende Opleiding Criminologische Wetenschappen - K.U.Leuven 2000
• Advocaat aan de Balie van Leuven sinds 2000
• Geaccrediteerd Jeugdadvocaat sinds 2016
• Bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie Leuven 2002 - 2005 en 2007 - 2011
• Stichtend lid en bestuurslid Vereniging Sociaal Recht VZW 2007 - 2015
• Advocaat Legrand & Vennoten (Leuven) 2000-2010
• Advocaat Maxius (Leuven) 2010-2014
• Stichtend lid Clavis Advocaten 2014

Kristel Jansens

Advocaat

• Master in de Rechten (afstudeerrichting strafrecht) – Vrije Universiteit Brussel 2011 - 2016
Masterproef: De bewijsuitsluitingsregel naar Belgisch recht: de sanctie bij schending van de Salduz-normen.
• Licenciaat (Master) in de Criminologische Wetenschappen – Katholieke Universiteit Leuven 1998 - 2002
Masterproef: Kritische evaluatie van de Belgische regelgeving inzake de audiovisuele opname van het verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen van misdrijven
• Koninklijke Rijkswachtschool 1994
• Politieambtenaar lokale en federale politie 1994 – 2001
• Rechercheur lokale politie Leuven 2001 - 2004
• Rechercheur federale gerechtelijke politie Limburg 2004 - 2016
• Docent verhoortechnieken 2011 - 2016
• Advocaat aan de balie van Leuven sinds 2016
• lid Clavis Advocaten 2016

TARIEVEN

KOSTEN

(excl. btw)

- Algemene dossierkosten (openen, boekhouding, sluiting,
archivering): 60,00 euro
- Briefwisseling (origineel / kopiezending): 10,00 euro / 3,00 euro
• Meerkost aangetekende verzending: 8,00 euro
• Fax: 2,50 euro
- E-mail: 6,00 euro
- Dactylografie procedurestukken (/pagina): 10,00 euro
- Fotokopie (/pagina): 0,20 euro
- Telefoon: 2,50 euro
- Verplaatsingskosten (/km): 0,50 euro
- Griffiekosten e.a. (expeditie, afschriften, rolrechten, attesten...): reële kost
- Kosten gerechtsdeurwaarder / notaris / deskundigen rechtstreeks aan mandataris

ERELOON

(excl. btw)

De vergoeding voor de geleverde prestaties wordt, behoudens anders overeengekomen, berekend aan een uurtarief.
Dit bedrag varieert in functie van de hoogdringendheid van de zaak, het gespecialiseerd karakter van de tussenkomsten, het behaalde resultaat, de aard van de prestaties, enz.
Het gehanteerde uurtarief varieert hierbij tussen 90,00 euro en 175,00 euro in functie van hogervermelde parameters.

Bij de aanvang van de zaak kan een provisie worden gevraagd, rekening houdend met de te verwachten tussenkomsten. In de loop van het dossier worden provisies gevraagd voor geleverde en/of te leveren prestaties of worden tussentijdse staten gemaakt.

Bij het afsluiten van de zaak wordt een eindafrekening opgesteld, rekening houdend met de reeds betaalde provisies.

INCASSO

Voor incasso-opdrachten kunnen specifieke tarieven voor het ereloon en de kosten gehanteerd worden.
Er wordt desgevallend een systeem op maat uitgewerkt om de invordering van onbetaalde facturen (of andere schuldvorderingen) op een efficiënte en rendabele manier te laten verlopen.

RECHTSBIJSTAND

Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, vallen - binnen de grenzen van de dekking - de kosten van advies en verdediging alsook de gerechtskosten ten laste van deze verzekering.

PRO DEO

Wat betreft de door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB / pro-Deo bureau) goedgekeurde dossiers, werkt het kantoor volgens het pro-Deosysteem. Dit betekent concreet dat de klant geen of slechts een gedeeltelijke (door BJB te bepalen) vergoeding verschuldigd is voor de geleverde prestaties.

Contact

Contacteer ons vrijblijvend

Kantooradres

CLAVIS Advocaten
Jodenstraat 2 bus 0101
3000 Leuven